SLOVAK
ENGLISH
PREŠOVSKÝ REGIÓN ::: okres POPRAD

Základné údaje

Mesto
Názov parku
Plocha


Lokalita


Vlastnícke vzťahy
Zakladateľ
Vhodné využitie

Poprad
Priemyselný park Poprad - Matejovce
I. fáza – celková plocha 9 ha, z čoho cca. 3ha su ešte neobsadené
II. fáza – celková plocha 5 ha, v ponuke začiatkom mesiaca jún 2006, pozemok hraničí s prvou fázou projektu.
Severovýchodná časť mesta Poprad, pozemok hraničí s projektovanou a schválenou trasou diaľničného obchvatu mesta Poprad, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe a má byť dokončený do roku 2008
Mesto Poprad – vlastník pozemkov, RoTTeL – poskytovatel služieb
Mesto Poprad
Poloha priemyselného parku je vhodná pre všetky typy investičných aktivít na zelenej lúke, ktoré spĺňajú podmienku ekologickej prevádzky. Región je však známy a vďaka svojej histórii vhodný najmä pre rôzne strojárenské výrobne a prevádzky. V oblasti sa nachádzajú aj potravinárske a mäso spracujúce prevádzky. Taktiež sa tu v blízkosti nachádza aj regionálny pivovar a distribučný sklad piva.


Špecifikácia technických parametrov

Elektrická energia
Plyn
Voda
Kanalizácia
Čistička odpadových vôd
Dodávka tepla
Skládka

8 MW
DN 300 PN - 4 MPa
DN 250
Odpadova voda DN 300, dažďová voda DN 400
Prípojka na mestskú čističku odpadových vôd
Miestne kotolne, neexistuje centrálny systém dodávky tepla
Žakovce – cca.10 km od priemyselného parku, komunálny odpad


Preprava
Cestná sieť

Železničná sieť
Sieť letísk

Lodná preprava
Telekomunikácie
Spločnosti nablízku
Príjazdová komunikácia MO 9/40, cesta prvej triedy, diaľničný obchvat vo výstavbe, ktorý ide pozdĺž hranice pozemku. Plánované ukončenie obchvatu - rok 2008
Poprad leží na hlavnom dopravnom železničnom ťahu Slovenska
Popradské medzinárodné letisko cca.15 km
Košické medzinárodné letisko cca. 120 km
Žiadna
DSL/ADSL komunikačný uzol na hranici pozemku
Tatravagónka,a.s. – výroba železničných vozňov
Whirlpool a.s. – výroba domácich spotrebičov, práčky
Scametatra,s.r.o. – subdodávateľ pre Whirlpool, výroba plastikových foriem
Prima - subdodávateľ pre Whirlpool, výroba plastikových foriem
Chemosvit,a.s. – polygrafické obaly
Tatrasvit,a.s. – výroba pančuchového tovaru
Tatramat,a.s. – výroba boilerov a ohrievačov na vodu
Embraco,a.s. – výroba vzdušných kompresorov


Faktografia realizácie projektu:
Výstavba priemyselného parku Poprad – Matejovce
rok 2004
19. apríl 2004: Schválenie koncepcie pre prípravu investície „Priemyselný park Poprad“ na rokovaní Mestského zastupiteľstva.
28. máj 2004: Podpísanie zmluvy o dielo na výkon inžinierskej činnosti a prípravu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z EU fondov na základe výzvy agentúry SARIO.
30. august 2004: Podpísanie zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenie.
1. október 2004: Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo SOP Priemysel a služby, grantová schéma na podporu budovania priemyselných parkov.
rok 2005
7. apríl 2005: Podpísanie zmluvy o dielo na dodávku stavby s firmou Inžinierske stavby, a. s. Košice, ako výsledok obstarávania.
1. jún 2005: Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluva s implementačnou agentúrou SARIO o poskytnutí príspevku vo výške viac ako 150 miliónov SKK na vybudovanie infraštruktúry v PP Poprad.
24. jún 2005: Podpísanie zmluvy o záložnom práve a nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
30. august 2005: Dosiahnutie míľnika č. 1 pri výkupe pozemkov.
22. novembra 2005: Podpísanie prvej zmluvy o nájme s investorom, ktorý zastupoval spoločnosť GGP Italy na Slovensku, pred založením GGP Slovakia s.r.o. - zmluvy so spoločnosťou CA. BI, s. r. o.
rok 2006
20. apríl 2006: Na rokovaní Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad, bolo schválené Memorandum o investovaní v priemyselnom parku, ktoré definuje základné vzťahy medzi prenajímateľom,investormi a developerom – správcom. Podpísanie nájomnej zmluvy s GGP Slovakia, s. r. o., ktorý je zatiaľ najväčším investorom v parku a vyrába záhradnú techniku.
18. máj 2006: Popísanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou LPH, a. s., ktorá buduje v Priemyselnom parku v Poprade výrobu plastových komponentov.
23. jún 2006: Popísanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Transervice Europa– CA. BI, s. r. o., spoločnosť sa zaoberá logistikou. Zabezpečuje aj prísun komponentov pre investorov v parku.
1. august 2006: Popísanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou TOL, spol. s r. o., ktorá realizuje import – export kávového pečiva a cukroviniek, ako aj obalových materiálov. Popísanie nájomnej zmluvy s firmou Renáta Peštová – RP STAMA, ktorý v parku vybuduje prevádzku potravinárskej výroby pre mrazené výrobky a polotovary.
31. august 2006: Dosiahnutie míľnika č. 2 a č. 3 výstavba prístupových a vnútroareálových komunikácií, prívodu energií, kamerového a zabezpečovacieho systému.
12. október 2006: Protokolárne preberanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebných objektov, odovzdávacích protokolov, kolaudačných rozhodnutí a protokolov o uvedení do prevádzky.
29. november 2005 – 29. september 2006: Odovzdávacie a preberacie konania a následne kolaudačné konania jednotlivých stavebných objektov v zmysle harmonogramu a v súlade so zmluvou o dielo s Inžinierskymi stavbami, a. s. Košice

Správa o obsadenosti Priemyselného parku v Poprade.
Súhrnná situácia v parku
Zmluvu o nájme pozemku v priemyselnom parku v Poprade majú podpísanú
Celková plocha parku: 90 900 m2
Plocha prenajatá investorom: 60 540 m2
Predpokladaná zamestnanosť: 800 pracovníkov za predpokladu, že sa zrealizujú všetky projekty pripravované v parku.

Investor GGP Slovakia s.r.o., ktorý má v nájme 23 680 m2. Tento investor bude vyrábať kosačky na trávu. V tejto prevádzke bude zamestnaných 550 zamestnancov, začiatok výroby od októbra 2006.
LPH, a.s., ktorý má v nájme 6 300 m2. Tento investor bude vyrábať plastikové výlisky pre výrobcov bielej techniky a pre automobilový priemysel. Zamestná približne 117 ľudí, začiatok výroby plánuje na máj roku 2007.
Transervice Europa – CA.BI s.r.o. má v nájme 17 294 m2. Firma bude vykonávať logistickú činnosť pre už etablovaných investorov aj ostatných zákazníkov. Zamestná približne 20 ľudí. Začiatok činnosti rok 2007.
TOL, spol. s r. o. nájomná plocha je 2 384 m2. Spoločnosť sa zaoberá potravinárskou výrobou. Spoločnosť plánuje využitie priestoru na výrobnú halu, skladové a manipulačné priestory. Firma predpokladá zamestnať 25 ľudí. Začiatok výroby rok 2007.
Renáta Peštová – RP STAMA prenajíma plochu 4 034 m2. Firma vyrába a balí mrazené potravinárske polotovary. Firma v novej prevádzke predpokladá zamestnať 20 nových zamestnancov. Začiatok výroby je plánovaný na júl 2007.
RoTTeL, s.r.o. má nájomnú plochu 6848 m2. Investor stavia halu, ktorá bude k dispozícii výrobcovi lakovaných výrobkov.Vytvorí 20 nových pracovných miest.

Mesto Poprad a správcovská spoločnosť RoTTeL je momentálne v rokovaniach s ďalšími investormi, ktorí majú záujem o investovanie v parku. Rokovania s ostatnými investormi sú predmetom obchodného tajomstva, ktoré chráni hlavne ich záujmy pred ich konkurenciou. Doterajší vývoj umožňuje reálne predpokladať plnú obsadenosť parku v zmysle projektu.
V záverečnej etape výstavby priemyselného parku sa počíta s niekoľkými novovytvorenými pracovnými miestami pre správu parku a business centra. Bude vytvorených ďalších 50 pracovných miest.